Online igehirdetések

Húsvét utáni hatodik (Exaudi) vasárnap igehirdetése

 

Húsvét utáni ötödik (Rogate) vasárnap éneke
A vasárnap énekét (EÉK 72. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. (1Tim 2, 1-3(4) )

Read more ...

Húsvét utáni negyedik (Cantate) vasárnap éneke
A vasárnap énekét (EÉK 318. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

25Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. 26Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. 27Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. 28Pál azonban hangosan rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk!” 29Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; 30majd kivezette őket, és ezt kérdezte: „Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” Ők pedig így válaszoltak: 31„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” 32Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. 33Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. 34Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. (Apcsel 16,25-34)

Read more ...

Húsvét utáni harmadik vasárnap éneke
A vasárnap énekét (EÉK 364. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. 14Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. 15És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. 16Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. 17Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, 18akinek megmondatott: „Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni”. 19Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. (Zsid 11, 13-19 )

Read more ...

Húsvét utáni második vasárnap – Fehérvasárnap éneke
A vasárnap énekét (EÉK 334. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

25És most tudom, hogy közületek, akik között jártam, az Isten országát hirdetve, többé nem látja arcomat senki. 26Ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok. 27Mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. 28Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. 29Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, 30sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. 31Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy három évig éjjel és nappal szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. 32Most pedig az Istennek és kegyelme igéjének ajánllak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között.  (ApCsel 20,25-32)

Read more ...

Húsvét utáni első vasárnap – Fehérvasárnap éneke
A vasárnap énekét (EÉK 214. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

6Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tűnik a megmaradt nép számára, hogy ez így lesz abban az időben, az én számomra nem lehetetlen – így szól a Seregek Ura. 7Ezt mondja a Seregek Ura: Én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. 8Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. (Zak 8, 6-8)

 

Read more ...


 

A 2020. április 12-ére, Húsvét ünnepére készült videófelvétel megtekinthető honlapunkon.
Az istentiszteleten szolgálnak: Baranyayné Rohn Erzsébet és Baranyay Csaba lelkészek
A zenei szolgálatot végzik: Szász Judit kántor, Bolemányi Gábor, Csuka Ivett, Wölfel Mihály, Kalmár Zsuzsanna és Schreiner Bence

Egyben köszönjük ifj. Potyondi Lászlónak és Potyondi Dénesnek a videófelvételek elkészítését, valamint Schwahofer Balázsnak a böjti vasárnapok énekeinek vágását!

A 2020. április 10-ére, Nagypéntek ünnepére készült videófelvétel megtekinthető honlapunkon.

Az istentiszteleten szolgálnak: Baranyayné Rohn Erzsébet és Baranyay Csaba lelkészek
A zenei szolgálatot végzik: Szász Judit kántor, Kalmárné Asbóth Zsuzsanna, Csuka Ivett, Wölfel Mihály, Kalmár Zsuzsanna és Schreiner Bence
 
A videót készítette: ifj. Potyondi László és Potyondi Dénes

Böjt 6. vasárnapjának éneke
A vasárnap énekét (EÉK 141. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, 13pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: „Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya!” 14Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: 15„Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” 16Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. 17A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. 18Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. 19A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: „Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!” (Jn 12, 12-19)

 

Read more ...

Böjt 5. vasárnapjának éneke
A vasárnap énekét (EÉK 199. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

19Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, 20azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; 21és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: 22járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, 23a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. 24Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. 25Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.

Read more ...

Böjt 4. vasárnapjának éneke
A vasárnap énekét (EÉK 357. ének) Szász Judit kántorunk szólaltatja meg templomunk orgonáján.

„Mert a belső ember szerint gyönyörködöm Isten törvényében, de tagjaimban egy másik törvényt látok, mely ellene szegül az elmém törvényének, és a bűn törvényének foglyává tesz engem, mely a tagjaimban van. Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálra szánt testből? Hálát adok Istennek Jézus Krisztus, a mi Urunk által.

Azért én elmémmel ugyan Isten törvényének, de természetem révén a bűn törvényének szolgálok.” /Róm 7,22-25/

 

Read more ...

Calendar